Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie

O instytucji

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KLUCZBORKU Z FILIĄ W KUNIOWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Jednostka organizacyjna pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie, zwana dalej ŚDS, działa na podstawie :
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr175, poz.1362 z późn. zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz.1586, z późniejszymi zmianami);
3) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 591 z późn. zm.),
5) Uchwały Nr XXXVII / 330 / 97 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 lipca 1997r w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku,
6) Niniejszego Statutu,


§ 2


ŚDS jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczbork.


§ 3


1. Siedziba ŚDS mieści się w Kluczborku, przy ul. Zamkowej 6.
2. Filia ŚDS mieści się w Kuniowie 66
 

ROZDZIAŁ II
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA ŚDS§ 4

ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla młodzieży i osób dorosłych, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.


§ 5

ŚDS realizuje zadania zlecone Gminie określone ustawą o pomocy społecznej oraz określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.


§ 6


Do podstawowych zadań ŚDS należy :
1) organizacja całokształtu spraw związanych z życiem osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania,
2) reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich,
3) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku,
4) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
5) rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, celem zapobiegania nawrotom społecznej dekompensacji.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY


§ 7

1. ŚDS kieruje Dyrektor, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Miasta Kluczborka,
2. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS,
3. Dyrektor ŚDS działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Kluczborka,
4. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Dyrektora ŚDS, zaakceptowany przez wojewodę i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Kluczborka,
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka oraz Wojewoda Opolski.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8

ŚDS jest jednostką budżetową Gminy Kluczbork.

§ 9


1. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowo - rzeczowy,
2. Rzeczowe wskaźniki planu ustalone są zgodnie z wytycznymi Burmistrza w porozumieniu z Wojewodą Opolskim,
3. Plany roczne zatwierdza Burmistrz Miasta Kluczborka.

§ 10

ŚDS sporządza roczne sprawozdania finansowo - rzeczowo, które przedkładane są Burmistrzowi Miasta Kluczborka.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Środki finansowe ŚDS, przeznaczone na jego działalność gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.


§ 12


1. ŚDS używa pieczęci zawierającej jego pełną nazwę i dane teleadresowe oraz NIP i REGON:

Środowiskowy Dom Samopomocy
z Filią w Kuniowie 66
46-200 Kluczbork ul. Zamkowa 6
tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767
REGON 531287246

 

§ 13


1. ŚDS może świadczyć usługi na rzecz Gmin z terenu województwa opolskiego,
2. Osoba nie będąca mieszkańcem Gminy Kluczbork może zostać uczestnikiem ŚDS, po wyrażeniu zgody Burmistrza Miasta Kluczborka. Warunki pobytu uczestnika w ŚDS, zamieszkałego poza terenem Miasta i Gminy Kluczbork reguluje porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta Kluczborka a Burmistrzem/Wójtem Miasta/Gminy z której pochodzi uczestnik.


§ 14


Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30